Tito i jadnici

08/07/2015 | Tito i jadnici 1

Špica. „Ravna gora”. Osma epizoda „Tito”. Da oćoraviš ne bi li video ko koju ulogu tumači. Nema veze, zarudeo je 6. maj, automobil ispred zgrade, nemački. Nedić posmatra ulicu s prozora stana, ulicom prolaznik zagleda onaj automobil, iz zgrade izlaze Nemci, kao zadržali bi prolaznika, puštaju ga, ipak, da uđe u zgradu i odlaze kolima. […]

Detaljnije »

Sunovrat

02/07/2015 | printscreen "Ravna gora"

Smestite se udobno, počinje treća epizoda „Sunovrat”. Arhiva, Kraljevina Jugoslavija, Zagreb, a u Zagrebu 10. april, ljudi na ulicama, previše ljudi na ulicama, oduševljeno kliču nekome, pozdravljaju nekoga, još ne znamo kome i koga. Evo, sad znamo, Nemcima i ustašama. Pozdravljaju s tri podignuta prsta. Ku-ku, zar je i tada taj pozdrav bio aktuelan?! Pomislio […]

Detaljnije »

Po­bed­nič­ki ras­ko­rak

19/04/2015 | Pobednicki raskorak

Piše: Ljubodrag Stojadinović Stvo­re­na je no­va ša­re­na ma­pa na­ših vi­tal­nih in­te­re­sa u po­li­ti­ci: To­ma ne vo­li Za­pad, Za­pad je pre­stao da se divi Vu­či­ću. Ame­rič­ki am­ba­sa­dor Kir­bi ima vr­lo za­ni­mljiv stav pre­ma Sr­bi­ma. Na svoj na­čin, uz ne­što ezo­pov­skog ogra­đi­va­nja, de­fi­ni­sao nas je kao ši­zo­fren na­rod, na emo­tiv­noj i ra­ci­o­nal­noj gra­ni­ci iz­me­đu Is­to­ka i Za­pa­da. […]

Detaljnije »

Sumorna jesen

18/04/2015 | Sumorna jesen 1

Draga Ines, Iako se događaji nižu filmskom brzinom, oni su samo filmski kvadrati u deliću vremena, i uprkos tome što prividno nalikuju novom nisu ništa drugo do mnoštvo koje čini neprekinut niz već viđenog, doživljenog i preživljenog. Ono što smo u literaturi nalazili kao večno vraćanja istog. I kada razmišljam šta bih ti ovim pismom […]

Detaljnije »

Ljudi od mramora

21/01/2015 | Ljudi od mramora 1

Čuo sam za Petra Čelika, Bleka Stenu i još poneke vlasnike imena nastala po nazivima neke gvožđurije, ili njihovih legura, ali nisam čuo da se prezime Dinkić nalazi na istom spisku. Spisak je verovatno zamenjen onim koji ima SOKOJ, udruženje muzičara i kantautora. Dnevna novina „Blic”, međutim, na naslovnoj strani citira Dinkića: „Jak sam kao […]

Detaljnije »